Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Meditatie en gebed

Laudato Si' roept op de ecologische bekering niet alleen te ervaren in het publieke leven, maar ook in de intieme sfeer. Op momenten dat u alleen bent kan het prettig zijn een half uur in te plannen voor een moment van meditatie of bezinning. Op deze pagina verwijzen naar specifiek-christelijke meditaties, die verwijzen naar Jezus en de christelijke God. Deze hebben dan ook vaak de vorm van een gebed. Elders op internet zijn er vele andere bronnen te vinden van meditatie gebaseerd op omgevingsbewustzijn en de natuur. Deze hebben vaak een boeddhistische oorsprong.

Voor een kruisbestuiving van zowel de christelijke als de oosterse tradities kunnen wij u ook doorverwijzen naar het werk van mevrouw Tiemens-Hulscher.

Liturgie

Op deze pagina vindt u enkele suggesties voor liederen, gebeden en rituelen die kerkdiensten of gebedsvieringen kunnen ondersteunen. Deze verwijzen naar de natuur, de heilige Franciscus of direct naar de encycliek Laudato Si'. Een gedeelte van de liturgiesuggesties is (nog) niet verkrijgbaar in het Nederlands, maar is vanwege diens originaliteit en relevantie toch geplaatst.

De schepping vieren

Er is veel materiaal beschikbaar om de schepping centraal te stellen in gebed, viering en meditatie. In de bovenbalk vindt u tabbladen met voorbeeldteksten die u kunt gebruiken bij zowel persoonlijke reflectie, als bij gezamenlijke vieringen of bijeenkomsten.

  • Het tabblad Gebedsdiensten verwijst naar diensten of andere kerkelijke activiteiten die kunnen worden georganiseerd aangaande duurzaamheid. We bieden hiervoor geen kant-en-klaar-pakket maar wel enkele inspirerende voorbeelden die u zelf kunt uitwerken.
  • Het tabblad Liturgische bouwstenen verwijst naar elementen zoals zang of gebed die kunnen worden gebruikt in vieringen met een 'groen' karakter. Hier vindt u elementen voor inpassing van duurzaamheid binnen bestaande structuren zoals een gebedsviering.
  • Het tabblad Meditaties beroept zich op gebed in de persoonlijke sfeer. Hier vindt u beeldende verhalen en gebeden voor een moment van bezinning bij u thuis.

Zie verder ook bv. het materiaal op ScheppingVieren.nl of zoek op een van de kerkelijke sites onder het tabblad 'links'. 

Foto bij De schepping vieren

Toolkit voor Wereldgebedsdag voor de Schepping

Paus Franciscus heeft enkele jaren geleden 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Het is de start van de periode voor de schepping die tot 4 oktober duurt. De CMBR (de missionaire commissie van de religieuzen in Nederland) heeft een zogenaamde Toolkit ontworpen met handreikingen voor vieringen, bezinning en actie rond de zorg voor de schepping. Deze Toolkit met als titel 'Uit klei getrokken' bevat liederen, gebeden en teksten voor een gebedsdienst. Daarnaast worden er andere creatieve en meditatieve werkvormen aangereikt om aandacht te besteden aan de zorg voor de aarde: zoals boetseren, wandelen en een scheppingsvriendelijke maaltijd.

De Toolkit is te downloaden als PDF of te bestellen bij de KNR: ls@knr.nl.

Cover Toolkit Uit de klei getrokken
Cover Toolkit Uit de klei getrokken
PDF BestandToolkit Wereldgebedsdag voor de Schepping.pdf

Liturgische handreikingen voor viering rond schepping

​In dit document vindt u gebeden, liedsuggesties en andere elementen voor een viering rond zorg voor de schepping. PDF BestandLiturgische handreikingen voor viering rond schepping.pdf

Christelijke activiteiten en vieringen rondom de Schepping

Hoewel er volledige vieringen zijn gewijd aan het welslagen van onder andere de Klimaattop in Parijs in december 2015 en er ook speciale vieringen zijn geweest rondom de Oecumenische dag van de Schepping (ieder jaar op 1 september), is het voor ons lastig om u als geïnteresseerde kant-en-klare pakketten aan te leveren voor het beleven van een zowel groene als ook christelijke spiritualiteit. Wij hebben opgemerkt dat er in het buitenland diverse initiatieven zijn ontplooid om de zorg voor het gemeenschappelijke huis te beleven in en rondom de kerk. Graag bevelen wij u de volgende creatieve ideeën aan, om ook zelf binnen uw parochie of gemeente aan de slag te gaan:

Kerken en gemeenschappen laten zich overal ter wereld door Laudato Si' inspireren om activiteiten op te zetten. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Themamaand duurzaamheid: De parochie Sint Jan de Doper in Boskoop is Groene Kerk en heeft vorig jaar oktober een themamaand duurzaamheid georganiseerd. Iedere parochiaan ontving een 'groen boekje' met tips om als christen anders met de schepping om te gaan. Ook werden er duurzaamheidscursussen en lezingen over dit thema gehouden. Zie: http://www.sintjandd.nl/?p=page&id=163
  • ABC van kerkelijke duurzaamheid: De Franciscusparochie in München (Duitsland) heeft een zeer uitgebreide beschrijving gemaakt van alle acties die ze ondernemen in het kader van duurzaamheid. En dat zijn er heel wat. Hun 'ABC' telt elf pagina's. De parochie laat weten hun ervaringen en tips graag met anderen te delen.
  • Duurzaam Vasten: in Duitsland hebben gelovigen allerlei creatieve manieren bedacht om te vasten voor duurzaamheid. Op de Duitse site domradio.de worden allerlei suggesties gegeven om specifiek voor het milieu te vasten: van het organiseren van feesten waarop mensen spullen delen tot CO2-vasten.Voor sommigen misschien een van de moeilijkste vormen van vasten: de auto 40 dagen laten staan. Zie: Autofasten.de.
  • Dot Hathway, geassocieerd lid van de Zusters van St. Joseph Carondelet (V.S.), roept in haar artikel Food, Tradition, Nutrition and Prayer: Looking at Food Today allen, vooral vrouwen, op om het heft in eigen keuken in hand te nemen en over te stappen op gezond, eerlijk geproduceerd voedsel.

Suggesties voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

Op 1 september is het de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping.

Speciaal voor deze dag heeft de landelijke werkgroep Laudato Si' liturgische suggesties laten samenstellen waarmee in parochie of gemeente aandacht aan de zorg voor de schepping kan worden gegeven. De suggesties zijn in eerste instantie bedoeld voor een bidprocessie, een wandeltocht langs verschillende plekken, waarbij onderweg wordt gebeden, gelezen en gezongen en stilgestaan wordt bij de schepping.
De teksten zijn echter ook te gebruiken in tijdens een viering in de kerk. Ook worden er tips gegeven voor het uitzetten van de route en organiseren van een bidprocessie.

Liturgische suggesties voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping als word-bestand

PDF BestandLiturgische suggesties voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping als pdf.pdf

Bouwstenen voor een liturgie rond Laudato Si’

​De Belgische site Ecokerk.be heeft een uitgebreide brochure gemaakt met liturgische teksten en bezinnende teksten voor de Wereldgebedsdag voor de schepping die paus Franciscus vorig jaar heeft ingesteld. Het materiaal kan natuurlijk ook worden gebruikt tijdens de gehele periode van de schepping (1 september tot 4 oktober) of op andere momenten waarop men in de liturgie aandacht wil schenken aan duurzaamheid.

 

 

​Bij gelegenheid van de eerste Wereldgebedsdag voor de schepping in 2015 stelde de Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie Misereor een handleiding samen, met bouwstenen voor een liturgie rondom Laudato Si'. In de link vindt u een Nederlandse vertaling hiervan.

Een aantal mondiale christelijke milieuorganisaties hebben gezamenlijk een website opgezet, Season of Creation, met een indrukwekkende lijst met links naar websites waarop liturgisch materiaal gevonden kan worden voor vieringen waarin de schepping centraal staat.

Kruisweg ‘Op weg naar een ecologische bekering’

Ook paus Johannes Paulus II heeft gedurende zijn pontificaat aandacht gevraagd voor de Schepping en duurzaamheid en gesproken over een ecologische bekering. Hij wees op de milieucrisis en op de noodzaak hierop op een morele en spirituele wijze te reageren. Vastenactie heeft een Kruisweg samengesteld geïnspireerd door zijn teksten. De gevolgen van de klimaatverandering in Oeganda staat dit jaar centraal tijdens de Vastenactie.

 

PDF BestandKruisweg 'Op weg naar een ecologische bekering'.pdf

Meditaties over Laudato Si

Het Netzwerk Afrika Deutschland, de Duitse tak van het AEFJN, heeft negen meditaties gemaakt bij de encycliek Laudato Si. Hierin komen steeds verschillende onderwerpen aan de orde. De CMBR liet ze in het Nederlands vertalen.

PDF BestandNr. 1 Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.pdf

PDF BestandNr. 2 De kreet die uit de aarde opstijgt en de kreet die de armen slaken.pdf

PDF Bestandnr. 3: Leven in gemeenschap met alle schepselen.pdf

PDF Bestandnr. 4: De mensheid op het kruispunt der wegen.pdf

PDF Bestandnr. 5: Stralen van de wijsheid en de goedheid van God.pdf

PDF Bestandnr. 6: De tuin der wereld bewerken en bewaren.pdf

PDF Bestandnr. 7: Creatieve dialoog in dienst van het leven.pdf

PDF Bestandnr. 8: Het belang van het gemeenschappelijk goed boven het nationale belang stellen.pdf

PDF Bestandnr. 9: Hoe vreugde te vinden in eenvoud en solidariteit met al Gods schepselen.pdf

Rozenkransgebed

Het Franciscan Action Network heeft een Guided Rosary for Caring for Creation opgsteld. Dit speciale rozenkransgebed kan gebruikt worden voor persoonlijke meditatie en bezinning op de christelijke opdracht zorg te dragen voor de schepping. De KNR zorgde voor een Nederlandse vertaling

 

PDF BestandRozenkransgebed.pdf

Gebedsdienst COP21

In de aanloop naar de Klimaattop in Parijs, hebben de Fraters van Tilburg een gebedsdienst voorbereid om te bidden voor een sterk klimaatakkoord.

PDF BestandGebedsdienst COP21.pdf

Description

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord