Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Samenvattingen

Op deze pagina vindt u diverse samenvattingen van Laudato Si' die gesorteerd staan van groot naar klein. Het meest uitgebreid is de video van 35 minuten, de andere samenvattingen zijn in de vorm van geschreven tekst. 

Leeswijzers

U vindt op deze pagina Nederlandstalige leeswijzers die we hebben laten vertalen uit het Engels. Ze bieden gespreksvragen en suggesties voor studiebijeenkomsten rondom Laudato Si'. Voor individuen en gemeenschappen die serieus aan de slag willen met ecologische en sociale duurzaamheid verwijzen we graag ook naar de Global Catholic Climate Movement, op dit moment de meest actieve katholieke organisatie die wereldwijd katholieken stimuleert om Laudato Si' in de praktijk te brengen. De site biedt zowel bezinningsmateriaal, als campagnesuggesties. U kunt zich ook aanmelden voor hun nieuwsbrieven.

Mocht u op zoek zijn naar meer ondersteunende materialen, dan kunt u kijken op de links-pagina, maar ook op de overige tabbladen van de rubriek 'Verdieping'.

Overzicht boeken en artikelen

Hieronder vindt u een thematisch geordend overzicht aan boeken en artikelen die vanaf mei 2015 zijn verschenen over Laudato Si'. Wij hebben een selectie gemaakt, want het aanbod is inmiddels overweldigend.

Een uitstekende en up-to-date bron voor (Engelstalige) artikelen over religie en ecologie is te vinden op het Forum for Religion and Ecology van de Amerikaanse Yale University.   

In ons besteloverzicht vindt u links naar de tekst zelf van Laudato Si'. Verder wordt daar ook verwezen naar een aantal themanummers van Nederlandse en internationale wetenschappelijke magazines.

 

Laudato Si’ in de Nederlandse praktijk

 • Stichting De KIM, een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland, ondersteunt ook kerken bij hun verduurzaming. Lees op hun site over de werkgroep Kerk en Milieu in de parochie van de ZaligeTitus Brandsma te Gelderland of over de 'bezinningstuin' bij de Ontmoetingskerk in de Arnhemse wijk Dukenburg. 
 • Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel: De Sint Christoffelparochie is een fusieparochie onder de rook van Rotterdam. Tijdens een bijeenkomst van alle diaconiegroepen werd besloten meer aandacht aan duurzaamheid te besteden. Daaruit ontstond de ‘Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel’. In de Missionaire Agenda 2019 verscheen een artikel over dit initiatief. Zie de pdf hieronder.
 • Pier Tolsma, diaken in de r.k. parochiefederatie Vlietstreek, besteedt op zijn blog veel aandacht aan de sociale leer van de r.k.-kerk. Op 12 mei 2016 publiceerde hij een korte geschiedenis van het kerkelijk denken over milieu, waarin hij de 'Tien Geboden voor het milieu' van Benedictus XVI koppelt aan Laudato Si’.
PDF BestandDuurzaamheidsbeweging Sint Christoffel.pdf

Werkmateriaal rond Laudato Si’

Welkom op de pagina 'Verdieping'. U vindt hier diverse leeswijzers en samenvattingen van Laudato Si'. Verder verwijzen we ook naar artikelen. 

Er verschijnt momenteel enorm veel materiaal rond het thema 'religie en duurzaamheid'. Voor Engelstalige artikelen is een van de beste bronnen het Forum for Religion and Ecology van de Amerikaanse Yale University, Forum for Religion and Ecology.

Boeken en commentaren

 • De afgelopen eeuwen heeft de mensheid ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit tot voor kort met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Hoog tijd om als christenen hand in eigen boezem te steken. Precies dit doet de protestantse theologe Trees van Montfoort in haar boek 'Groene theologie'. Het hoofdstuk waarin ze de Bijbelse bronnen bespreekt om te ontdekken welke visie daarin naar voren komt op mens en schepping, zou verplichte kost moeten zijn voor alle theologen en pastores. Ze komt tot de overtuigende conclusie dat in de Bijbel niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. ‘Groene theologie’. Uitgave: Skandalon. Prijs € 27,50. ISBN 978 94 92183 80 4
 • Milieusocioloog Rick de Vries (1992) deed in het kader van zijn studie onderzoek naar de doorwerking van Laudato Si' in de Nederlandse politiek. Het resultaat van zijn onderzoek verscheen in boekvorm onder de titel: 'Laudato Si': Laat de Kamer zich bekeren?' Het is uitgegeven door KVO en KNR, ISBN 978-90-825587-2-2 en verkrijgbaar via secretariaat@oecumene.nl (prijs € 15,-- excl. verzendkosten). 
 • Lof der duurzaamheid. Nieuwe visie op milieu en ongelijkheid. Laudato Si’  biedt een visie die een stimulans kan bieden voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Om deze doelen te bereiken moet elk land ze vertalen in nationaal beleid. Dit boek, met bijdragen van experten, richt zich tot het middenveld, kerk en overheid. Het verkent de kansen voor initiatieven en de rol van kerk en overheid hierin. Erik Meganck (Red.), ISBN: 9789463710602, €29,50. 
 • Vlak na het verschijnen van Laudato Si', op 18 juni 2015, verschenen veel artikelen over de encycliek in de pers en op internet. Op de site van de Roerom is een selectie te vinden. 
 • In zijn artikel 'One year-old Laudato Si' has stirred up action for Earth' beschrijft Brain Roewe van de NCR de impact van de encycliek op de katholieke kerk wereldwijd. Ook in de NCR, verscheen een gepassioneerd pleidooi van missionaris en eco-theoloog Sean McDonagh voor een breed opgezet synodaal proces om Laudato Si' werkelijk effect te doen hebben binnen én buiten de Kerk. Voor de Ierse Association of Catholic Priests schreef dezelfde auteur over een van de blinde vlekken in de encycliek, namelijk de vleesconsumptie. De mondiale vleesproductie legt een veel te groot beslag op landbouwgronden en is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2 uitstoot. The Christian Monitor komt tot de conclusie dat Laudato Si' als katalysator heeft gediend voor hernieuwd milieubewustzijn onder katholieken.
 • Cor van Beuningen plaatst de encycliek in het geheel van het christelijk sociaal denken, in zijn artikel 'Het christelijk-sociaal denken en de encycliek Laudato si'.

 • Een herwaardering van de rol van religies in het klimaatdebat - op de site van het World Economic Forum worden vier redenen gegeven waarom de klimaatverandering onmogelijk kan worden tegengegaan zonder dat de religies binnenboord zijn.

 • Toegankelijk en kort artikel van een NASA-wetenschapper over klimaatverandering en het nieuwe perspectief dat paus Franciscus geeft.

Bronnen rondom het Vaticaan

 • Op 5 maart 2016 hield kardinaal Peter Turkson een toespraak in Duitsland voor de Global Responsibility 2030. Hij was als hoofd van de toenmalige Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede nauw betrokken bij de totstandkoming van de encycliek. De tekst van zijn toespraak is hier te vinden. Hij benadrukt in een toespraak in Genève in hetzelfde jaar dat de boodschap van Laudato Si’ niet mag komen te vervagen na het eindigen van de milieutop van Parijs. In een toespraak die hij in Portugal hield voor een gehoor van 75 bisschoppen uit de gehele wereld, drukte hij zijn hoorders op het hart de boodschap van Laudato Si' luid en duidelijk te blijven verkondigen.
 • Een half jaar voor publicatie van de encycliek, verscheen op Catholic Ecology een interview met dr. Pablo Canziani, een Argentijnse natuurkundige die geregeld samen heeft gewerkt met paus Franciscus toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Het werpt een interessant licht op de motivaties van Jorge Bergoglio.

Laudato Si’ wereldwijd

 • In Thailand plantte een katholieke parochie, geïnspireerd door Laudato Si', 800 bomen aan.
 • Missionarissen uit alle delen van de wereld die nu in Zuid-Soedan betrokken zijn bij pogingen dit verwoeste land weer op te bouwen hebben zich laten inspireren door Laudato Si'. Begin mei brachten zij een verklaring uit waarin zij alle mensen van goede wil oproepen kritisch naar de eigen levensstijl te kijken, open te staan voor verandering en geloof in concrete daden om te zetten.
 • De Red Eclesial Panamazonica, een kerkelijke milieuorganisatie voor het gehele Amazonegebied, heeft 20 radioprogramma's van 10 minuten geproduceerd (spaanstalig) waarin de betekenis van Laudato Si' wordt uitgelegd in eenvoudige taal.

Laudato Si’ en jeugd

 • De Amerikaanse Karmelitaanse familie heeft een speciaal lesprogramma rond Laudato Si' opgezet voor de laatste klassen van het middelbaar onderwijs. Doel is om leerlingen gevoelig te maken voor milieuvraagstukken en hen te motiveren zorg te dragen voor de schepping. Het curriculum is inmiddels ook vertaald in het Spaans. Zie hier, voor een interview met zr. Jane Remson, initiatiefneemster. .
 • Tijdens de Wereldjongerendagen kreeg de encycliek, door middel van een aantal events, veel aandacht. Jongeren zijn bezorgd om hun toekomst. 120 katholieke jongerengroepen hebben een open brief ondertekend waarin katholieke organisaties wordt gevraagd te 'divesteren', d.w.z. geld niet langer te investeren in aandelen, obligaties of investeringsfondsen die onethisch of moreel onzuiver zijn; specifiek noemen zij beleggingen in de fossiele industrie.

Laudato Si’ en andere geloven

 • De Pauselijke Raad voor Interreligieuze dialoog heeft ter gelegenheid van het Vesakh feest, wanneer Boeddhisten wereldwijd de geboorte, verlichting en dood gedenken van de Boeddha, een boodschap gestuurd aan de Boeddhistische gemeenschap, geïnspireerd door Laudato Si'. Louis Tauran, president van de Raad, schreef o.a. : “Aangezien de klimaatcrisis mede wordt veroorzaakt door menselijk handelen, moeten wij - Christenen en Boeddhisten - samenwerken het hoofd bieden aan de crisis met een ecologische spiritualiteit. [... ] De toename van mondiale milieuproblemen maakt interreligieuze samenwerking nog urgenter".
 • In Laudato Si’ wordt een korte referentie gemaakt naar de islamitische wijsgeer Ali-al-Khawas in dit korte artikel vindt u meer informatie over hem.

Video-samenvatting van Laudato Si’

Een zeer heldere en goed geproduceerde video van 35 minuten waarin Laudato Si' hoofdstuk per hoofdstuk wordt doorlopen. Canadese wetenschappers, religieuze leiders, schrijvers, politici en activisten geven hun commentaar. Ze wijzen op de reikwijdte en het belang van de encycliek. Engelstalig.

 

 

Leeswijzer van de de Amerikaanse Bisschoppenconferentie

De Amerikaanse Conference of Catholic Bishops heeft een handleiding opgesteld, die specifiek gericht is op kleine studiegroepen rond Laudato Si'. Hier vindt u de Nederlandse vertaling

 

PDF BestandLeeswijzer US Conference of Catholic Bishops.pdf

Verklaringen van de wereldreligies

​In de aanloop naar COP21, de Klimaattop in Parijs, hebben vertegenwoordigers van bijna alle wereldreligies sterke verklaringen doen uitgaan over klimaatverandering:

Islamic Declaration on Global Climate Change, augustus 2015

Buddhist Climate Statement to World Leaders, 29 october 2015

Hindu Declaration on Climate Change, 23 november 2015

A Rabbinic Letter on the Climate Crisis, 29 oktober 2015

Indigenous Elders and Medicine Peoples Council Statement, 30 november 2015

Statement of the Bahá'í International Community to COP21, 23 november 2015

Statement of Faith and Spiritual Leaders on COP21, 20 oktober 2015

Black Church Climate Change Statement, 29 oktober 2015

GreenFaith, een Amerikaanse site, heeft een overzicht opgenomen van verklaringen over het milieu vanuit een twaalftal christelijke denominaties.

Leeswijzer National Catholic Reporter

Thomas Reese s.j., redacteur van het Amerikaanse katholieke tijdschrift National Catholic Reporter, heeft bij elk hoofdstuk van de encycliek een serie vragen opgesteld, die zeer bruikbaar zijn voor persoonlijke reflectie of gezamenlijk gesprek.

 

PDF BestandLeeswijzer van Thomas Reese sj.pdf

Laudato Si in vijftien minuten

Een meer uitgebreide samenvatting van Laudato Si

 

 

 

PDF BestandUitgebreide samenvatting van Laudato Si.pdf

Laudato Si’ in vijf minuten

Laudato Si' in vijf minuten:
Korte beschrijving van 11 thema's van de encycliek

 

 

 

PDF BestandLaudato Si in elf thema's.pdf

Laudato Si’ in twee minuten

​Laudato Si' in twee minuten
De twaalf meest radicale citaten uit Laudato Si' (volgens Rolling Stone Magazine)

 

 

 

 

PDF BestandLaudato Si in 2 minuten.pdf

Gesprekshandleiding Titus Brandsma Instituut

​Het Titus Brandsma Instituut schreef een gesprekshandleiding die focust op drie aspecten: de aarde als gave, de inzet van onze talenten en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

PDF BestandLeeswijzer Titus Brandsma instituut.pdf

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord