Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Overzicht boeken en artikelen

Hieronder vindt u een thematisch geordend overzicht aan boeken en artikelen die vanaf mei 2015 zijn verschenen over Laudato Si'. Wij hebben een selectie gemaakt, want het aanbod is inmiddels overweldigend.

Een uitstekende en up-to-date bron voor (Engelstalige) artikelen over religie en ecologie is te vinden op het Forum for Religion and Ecology van de Amerikaanse Yale University.   

In ons besteloverzicht vindt u links naar de tekst zelf van Laudato Si'. Verder wordt daar ook verwezen naar een aantal themanummers van Nederlandse en internationale wetenschappelijke magazines.

 

Laudato Si’ in de Nederlandse praktijk

 • Stichting De KIM, een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland, ondersteunt ook kerken bij hun verduurzaming. Lees op hun site over de werkgroep Kerk en Milieu in de parochie van de ZaligeTitus Brandsma te Gelderland of over de 'bezinningstuin' bij de Ontmoetingskerk in de Arnhemse wijk Dukenburg. 
 • Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel: De Sint Christoffelparochie is een fusieparochie onder de rook van Rotterdam. Tijdens een bijeenkomst van alle diaconiegroepen werd besloten meer aandacht aan duurzaamheid te besteden. Daaruit ontstond de ‘Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel’. In de Missionaire Agenda 2019 verscheen een artikel over dit initiatief. Zie de pdf hieronder.
 • Pier Tolsma, diaken in de r.k. parochiefederatie Vlietstreek, besteedt op zijn blog veel aandacht aan de sociale leer van de r.k.-kerk. Op 12 mei 2016 publiceerde hij een korte geschiedenis van het kerkelijk denken over milieu, waarin hij de 'Tien Geboden voor het milieu' van Benedictus XVI koppelt aan Laudato Si’.
PDF BestandDuurzaamheidsbeweging Sint Christoffel.pdf

Vijf jaar Laudato Si

​Wereldwijd wordt het vijfjarig jubileum van Laudato Si herdacht. Het Vaticaan stimuleert actief dat mensen aandacht blijven schenken aan de visie van de encycliek op de zorg voor kwetsbaren en voor de aarde. 

Het Benedictijns Tijdschrift besteedde het derde nummer van 2020 aan een reflectie op de thema's die paus Franciscus in Laudato Sí aanreikt. Met bijdragen van Dom Michel van Parys osb, Trees van Montfoort, Tjirk van der Ziel en Gerard Moorman. Verkrijgbaar bij administratie.adelbertabdij@xs4all.nl 

'Het Groene Normaal' hoort niet direct in het rijtje boeken thuis dat specifiek uitkwam in het kader van 5 jaar Laudato Si. Maar qua thematiek sluit het wel helemaal aan bij het zoeken naar een duurzame en rechtvaardige toekomst. Negen christelijke pioniers vertellen hoe zij hun leven hebben veranderd en blijven zoeken naar manieren om bij te dragen aan een wereld die toekomst heeft. Het boek is hier verkrijgbaar.

Foto bij Vijf jaar Laudato Si

Boeken en commentaren

 • De afgelopen eeuwen heeft de mensheid ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit tot voor kort met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Hoog tijd om als christenen hand in eigen boezem te steken. Precies dit doet de protestantse theologe Trees van Montfoort in haar boek 'Groene theologie'. Het hoofdstuk waarin ze de Bijbelse bronnen bespreekt om te ontdekken welke visie daarin naar voren komt op mens en schepping, zou verplichte kost moeten zijn voor alle theologen en pastores. Ze komt tot de overtuigende conclusie dat in de Bijbel niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. ‘Groene theologie’. Uitgave: Skandalon. Prijs € 27,50. ISBN 978 94 92183 80 4
 • 'Van God is de aarde ...' : De Raad van Kerken bracht september 2019 een brochure uit in de reeks Oecumenische Bezinning is uit. Daarin wordt verkend waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. Wat zegt de Bijbel over onze omgang met de schepping? Hebben wij sommige teksten misschien eenzijdig begrepen? Wat betekent dat voor ons geloof en voor onze keuzes in het dagelijks leven? De auteurs zijn theologen en niet-theologen van verschillende signatuur: rooms-katholiek, protestant, Nederlands-gereformeerd en doopsgezind. Zij zijn allen lid van de projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken. Van God is de aarde kan besteld worden via rvk@raadvankerken.nl en kost € 8,- (incl. porto). Omdat de brochure prima gezamenlijk gelezen en besproken kan worden, is er ook een leeswijzer die gedownload kan worden via de website van de Raad van Kerken.
 • Duurzaamheid & armoede: Met het oog op biddag/dankdag/zondag van de arbeid 2020 heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt die begin februari 2020 is verschenen, met als titel ‘Duurzaamheid & Armoede’. De brochure gaat in op het risico dat de kosten voor de verduurzaming van Nederland onevenredig ten laste komen van mensen die niet de middelen hebben om te investeren in verduurzaming van hun woning. Een uitweg lijkt dat verduurzaming verbonden wordt met armoedebestrijding opdat gelijke kansen gecreëerd worden op verduurzaming. De brochure biedt verdieping en bezinning. Er is ook een gesprekshandleiding
 • Milieusocioloog Rick de Vries (1992) deed in het kader van zijn studie onderzoek naar de doorwerking van Laudato Si' in de Nederlandse politiek. Het resultaat van zijn onderzoek verscheen in boekvorm onder de titel: 'Laudato Si': Laat de Kamer zich bekeren?' Het is uitgegeven door KVO en KNR, ISBN 978-90-825587-2-2 en verkrijgbaar via secretariaat@oecumene.nl (prijs € 15,-- excl. verzendkosten). 
 • Lof der duurzaamheid. Nieuwe visie op milieu en ongelijkheid. Laudato Si’  biedt een visie die een stimulans kan bieden voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Om deze doelen te bereiken moet elk land ze vertalen in nationaal beleid. Dit boek, met bijdragen van experten, richt zich tot het middenveld, kerk en overheid. Het verkent de kansen voor initiatieven en de rol van kerk en overheid hierin. Erik Meganck (Red.), ISBN: 9789463710602, €29,50. 
 • Vlak na het verschijnen van Laudato Si', op 18 juni 2015, verschenen veel artikelen over de encycliek in de pers en op internet. Op de site van de Roerom is een selectie te vinden. 
 • Cor van Beuningen plaatst de encycliek in het geheel van het christelijk sociaal denken, in zijn artikel 'Het christelijk-sociaal denken en de encycliek Laudato si'.

Bronnen rondom het Vaticaan

 • Op 5 maart 2016 hield kardinaal Peter Turkson een toespraak in Duitsland voor de Global Responsibility 2030. Hij was als hoofd van de toenmalige Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede nauw betrokken bij de totstandkoming van de encycliek. De tekst van zijn toespraak is hier te vinden. Hij benadrukt in een toespraak in Genève in hetzelfde jaar dat de boodschap van Laudato Si’ niet mag komen te vervagen na het eindigen van de milieutop van Parijs. In een toespraak die hij in Portugal hield voor een gehoor van 75 bisschoppen uit de gehele wereld, drukte hij zijn hoorders op het hart de boodschap van Laudato Si' luid en duidelijk te blijven verkondigen.
 • Een half jaar voor publicatie van de encycliek, verscheen op Catholic Ecology een interview met dr. Pablo Canziani, een Argentijnse natuurkundige die geregeld samen heeft gewerkt met paus Franciscus toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Het werpt een interessant licht op de motivaties van Jorge Bergoglio.

Laudato Si’ wereldwijd

 • In Thailand plantte een katholieke parochie, geïnspireerd door Laudato Si', 800 bomen aan.
 • Missionarissen uit alle delen van de wereld die nu in Zuid-Soedan betrokken zijn bij pogingen dit verwoeste land weer op te bouwen hebben zich laten inspireren door Laudato Si'. Begin mei brachten zij een verklaring uit waarin zij alle mensen van goede wil oproepen kritisch naar de eigen levensstijl te kijken, open te staan voor verandering en geloof in concrete daden om te zetten.
 • De Red Eclesial Panamazonica, een kerkelijke milieuorganisatie voor het gehele Amazonegebied, heeft 20 radioprogramma's van 10 minuten geproduceerd (spaanstalig) waarin de betekenis van Laudato Si' wordt uitgelegd in eenvoudige taal.

Laudato Si’ en jeugd


 • De Amerikaanse Karmelitaanse familie heeft een speciaal lesprogramma rond Laudato Si' opgezet voor de laatste klassen van het middelbaar onderwijs. Doel is om leerlingen gevoelig te maken voor milieuvraagstukken en hen te motiveren zorg te dragen voor de schepping. Het curriculum is inmiddels ook vertaald in het Spaans. Zie hier, voor een interview met zr. Jane Remson, initiatiefneemster. .
 • Tijdens de Wereldjongerendagen kreeg de encycliek, door middel van een aantal events, veel aandacht. Jongeren zijn bezorgd om hun toekomst. 120 katholieke jongerengroepen hebben een open brief ondertekend waarin katholieke organisaties wordt gevraagd te 'divesteren', d.w.z. geld niet langer te investeren in aandelen, obligaties of investeringsfondsen die onethisch of moreel onzuiver zijn; specifiek noemen zij beleggingen in de fossiele industrie.

Laudato Si’ en andere geloven

 • Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en het Parlement van de Wereldgodsdiensten riepen in 2020 samen op tot actie in een nieuw document, getiteld Faith for Earth: A Call to Action. Het telt 57 pagina’s en biedt informatie over de verschillende gelovige perspectieven en acties die vanuit verschillende geloofsgemeenschappen worden genomen om het milieu te beschermen. Het boek citeert onder meer paus Franciscus, oecumenisch patriarch Bartholomeüs van Constantinopel, Mohandas Gandhi en rabbijn Arthur Waskow. Het boek belicht ook maatregelen die religieuze gemeenschappen nemen om hun eigen handelen te vergroenen.

Verklaringen van de wereldreligies

​In de aanloop naar COP21, de Klimaattop in Parijs, hebben vertegenwoordigers van bijna alle wereldreligies sterke verklaringen doen uitgaan over klimaatverandering:

Islamic Declaration on Global Climate Change, augustus 2015

Buddhist Climate Statement to World Leaders, 29 october 2015

Hindu Declaration on Climate Change, 23 november 2015

A Rabbinic Letter on the Climate Crisis, 29 oktober 2015

Indigenous Elders and Medicine Peoples Council Statement, 30 november 2015

Statement of the Bahá'í International Community to COP21, 23 november 2015

Statement of Faith and Spiritual Leaders on COP21, 20 oktober 2015

Black Church Climate Change Statement, 29 oktober 2015

GreenFaith, een Amerikaanse site, heeft een overzicht opgenomen van verklaringen over het milieu vanuit een twaalftal christelijke denominaties.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord