expo dubai

Noodzaak van duurzame actie van onderop

Afgelopen weken onderhandelden wereldleiders over afspraken rondom het tegengaan van en omgaan met klimaatverandering. De uitkomst is een overeenkomst waarin de landen uitspreken dat de oorzaak van klimaatverandering onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is. Hieronder vind je een verkorte vertaling van de reactie van Laudato Si’ M

ovement.

Geen concrete plannen

In dit akkoord zien we dat er onvoldoende gedaan wordt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Om de doelstelling van maximaal 1,5C opwarming te halen, kunnen we in 2050 geen kooldioxide meer uitstoten.

Helaas ligt er geen plan voor de benodigde reductie van broeikasgassen. Het richt zich alleen op terugschroeven en niet op het uifaseren van het gebruik van steenkool. En olie en gas wordt zelfs buiten beschouwing gelaten.

Men erkent dat een rechtvaardige transitie belangrijk is, maar er ligt geen plan voor het uitfaseren van olie en gas. En er worden vage definities gegeven van transitiebrandstoffen. Vooraf benoemde paus Franciscus het belang van goede implementatie en toezicht op het akkoord. Deze zorgen blijven bestaan.

Er is geen deadline vastgesteld voor het afschaffen van fossiele subsidies. Dit geeft de industrie ruimte om te blijven investeren met fossiele brandstoffen. Energiearmoede en rechtvaardige transitie worden op deze manier niet aangepakt.

Het akkoord is niet concreet genoeg om een rechtvaardige transitie te garanderen en de afspraken te implementeren. Het heeft dertig jaar geduurd om de transitie naar fossiele brandstoffen in een COP-overeenkomst te krijgen, maar zonder een bindend plan is dit iets

te laat.

Hoop

Te midden van deze uitdagingen ontstaat er hoop vanuit landen die pleiten voor een verdrag (FFNPT) als aanvulling op de Overeenkomst van Parijs. Tot gister hebben twaalf staten officieel deze oproep onderschreven. Dit verdrag geeft kaders om te werken naar de afbouw van fossiele brandstoffen. Het betekent dat er voorrang wordt gegeven aan ecologische belangen boven economische overwegingen. De proactieve houding van gelovige mensen en het maatschappelijk middenveld die voor een dergelijk verdrag pleiten, onderstreept de kracht en invloed van mensen bij het vormgeven van mondiale initiatieven.

Laudate Deum

Ondanks de afwezigheid van de directe deelname van paus Franciscus aan de COP 28, blijft de weerklank van zijn apostolische exhortatie, Laudate Deum, een dringend pleidooi. De encycliek benadrukt dat er nog veel meer kan worden bereikt, een sentiment dat op de COP28 niet volledig werd gerealiseerd. De ongelijkheid tussen de ambities verwoord in Laudate Deum en de resultaten van de COP 28 benadrukt de noodzaak van duurzame inzet en actie om de klimaatcrisis aan te pakken. Individuen kunnen een cruciale rol spelen door zich terug te trekken uit de fossiele-brandstofindustrie, wat een signaal is van een collectieve drang naar verandering.

Originele tekst op www.laudatosimovement.org