Laudato Si’ weet ook in Nederland mensen te mobiliseren. In Bennekom kwamen afgelopen zaterdag 250 mensen bijeen tijdens een landelijke inspiratiedag. Geheel in de geest van de encycliek namen katholieken, protestanten van verschillende denominaties, quakers, agnosten, boeddhisten en moslims deel.

Openingsviering

De dag begon met een oecumenische viering met medewerking van mgr. de Korte en ds. Anne Verbaan. In zijn overweging sprak  de bisschop over de ‘Franciscusinjectie’ die meteen na de keuze van paus Franciscus in het Vaticaan voelbaar was. Iedereen sprak er over ‘verbinden’. Verbinden is ook wat ons gevraagd wordt in de boodschap van Laudato Si’. We moeten onze krachten bundelen in onze inzet voor een integrale ecologie waarbij we recht doen aan de 1 miljard mensen die tot de allerarmsten behoren en aan Moeder Aarde, ons gemeenschappelijk huis. Als christenen hebben we nog een extra motivatie, sprak mgr. De Korte, want wie de schepping schendt, schendt ook de Schepper. Ieder levend wezen is immers een schepsel van God. Wij zijn geen eigenaar van de aarde, maar zijn aangesteld als hoveniers om de aarde te bewerken en te behoeden. Laudato Si’ biedt daarbij een moreel kompas.

Toespraak Herman Wijffels

In zijn toespraak noemde Herman Wijffels Laudato Si’ “het meest diepgaande en samenhangende document over de situatie in de wereld dat nu voorhanden is”. Wij leven ecologisch gezien in een crash-situatie, aldus Wijffels. Doorgaan met de huidige wijze van produceren en consumeren is onhoudbaar. Als we zo doorgaan tasten we de basis van het leven aan en zullen we uiteindelijk ook onszelf vernietigen. Hij is groot voorstander van de ‘integrale ecologie’ die paus Franciscus bepleit, waarin zorg voor de aarde en zorg voor het lot van armen een eenheid vormen. We moeten af van het atomistische denken waarin we alle levende wezens als aparte eenheden zien die elkaar beconcurreren en bestrijden. In werkelijkheid is alles met elkaar verbonden en zijn we afhankelijk van elkaar. Wijffels deed een beroep op de aanwezigen als gelovig mens, als burger, als ondernemer of werknemer en als consument, om in elk van deze rollen bij alles wat we doen na te denken over de impact die ons handelen heeft voor anderen en voor de aarde. Elke aankoop die we doen is ook een morele keuze: is dit product, zodanig geproduceerd dat het niet heeft geleid tot uitbuiting van andere mensen of van de aarde? Als ondernemers moeten we niet streven naar winst maken ten koste van anderen en van de aarde, maar werken ten dienste van de aarde en haar bewoners. Het is onze opdracht als mens om onze talenten te ontwikkelen, om daarmee een goede bijdrage te leveren aan de samenleving en de aarde.

Praktische voorbeelden

Na deze oproep was het de beurt aan een aantal mensen om in een zogenaamde ‘zeepkistpitch’ van 3 minuten te vertellen op welke manier zij, lokaal of landelijk, al werken aan deze integrale ecologie. Ook tijdens de ideeënmarkt die tijdens de lunchpauze werd gehouden konden de deelnemers inspiratie opdoen. In de middag waren er diverse workshops van uiteenlopende organisaties: hoe kunnen kerken en parochies actief werken met de boodschap van de paus en een ‘groene kerk’ worden? Hoe kunnen we duurzaam beleggen? Hoe wordt in andere delen van de wereld gewerkt aan de boodschap van Franciscus? Hoe kijken boeddhisme en islam aan tegen duurzaamheid?

Afsluiting

Terugblikkend op het programma noemde bisschop Gerard de Korte Laudato Si’ een moreel kompas. Hij wees op tegenkrachten die er momenteel ook volop zijn, op inertie, populisme en angst. Het komt er volgens hem op aan vol te houden vanuit een innerlijke motivatie, ook als het lastig is. Gedurende de dag konden de deelnemers hun ideeën en boodschappen achterlaten op de bomen voor de aarde die in de kerkruimte waren opgesteld. Tijdens de slotviering werden er enkele voorgelezen door dagvoorzitter Martine Vonk.

Manifest

Bezoekers van de Inspiratiedag hebben in groten getale het Laudato Si’ manifest onderschreven. Met dit manifest verklaren zij zich actief in te zullen zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het manifest roept op tot “een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij”. Want er moet “wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats vinden van economische en politieke systemen. Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’ is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.”

U kunt ook nu nog het manifest onderschrijven: https://laudatosi.petities.nl/ collage inspiratiedag