Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 25 en 26 maart 2023

Ton van Leur, groene Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding

De Provinciale Statenverkiezingen zijn gehouden en de kiezer heeft gesproken. Velen vragen zich af hoe nu verder? Hoe verder met de stikstofreductie, de biodiversiteit, het natuurherstel, de toekomst van boerenbedrijven, de energietransitie, de omgang met de extreme klimaatverandering en immigratie, het waterbeheer, de woningbouw, de veiligheid, de zorg,  de bereikbaarheid etc., etc.? Allemaal intens ingewikkelde vraagstukken die er niet om liegen en een grote verantwoordelijkheid leggen op de  nationale overheid, de provinciale besturen, de waterschappen en gemeentelijke overheden. Het is nu  te hopen dat partijen die bestuursverantwoordelijkheid gaan dragen in allerlei gremia een luisterend oor bieden en in goed overleg met elkaar een goede balans weten te vinden voor de lange termijn tussen allerlei tegengestelde belangen en verder dat zij de moed hebben hun verantwoordelijkheid ernstig te nemen met het oog op de toekomst van ons allen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer men van regering verandert. Resultaten vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die in één regeringsperiode niet zullen kunnen worden getoond. Daarom zal er zonder druk van de bevolking en de instellingen altijd nog meer verzet zijn om in te grijpen, wanneer er dringende kwesties moeten worden opgelost. Dat een politicus deze verantwoordelijkheden met de kosten die zij inhouden, op zich neemt, beantwoordt niet aan de “op efficiëntie en onmiddellijk resultaatgerichte” logica van de huidige economie en politiek, maar als hij de moed zal hebben om dit te doen, zal hij opnieuw de waardigheid kunnen erkennen die God hem heeft gegeven, en zal na zijn weg in deze geschiedenis een getuigenis van edelmoedige verantwoordelijkheid achterlaten…( LS’ nr. 181)

Voorbede

Goede God, laat Uw geest neerdalen op alle bestuurders en politici. Dat zij een luisterend oor hebben voor alle problemen die er spelen en dat zij in harmonie en met elkaar een goede weg weten te vinden naar een duurzame samenleving, waarin mensen en de natuur tot bloei kunnen komen. Laat ons bidden.