Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 15 en 16 juli 2023

Ton van Leur, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit: “Crisis in de ouderenzorg” en de overheid gaat die niet oplossen!

De kwaliteit en betaalbaarheid van de ouderenzorg staan onder druk. Mensen zullen het meer met elkaar moeten doen. De oudere moet zelf een zorgplan maken, aldus (inmiddels demissionair) minister Helder van langdurende zorg. (Trouw 4, 5 en 6 juli 2023) De overheid trekt langzaam zijn handen van de ouderenzorg af als het aan het demissionair kabinet ligt. Ouderen moeten meer gaan betalen voor minder zorg en minder zorgpersoneel. Dat staat allemaal in een rapport opgesteld door onafhankelijke ambtenaren. Alles komt neer op zelfredzaamheid. De praktische hulp die nog wel zal worden geboden is bedoeld om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten en belemmeringen weg te nemen.

Maar wat ziet de overheid over het hoofd en wat hoort hij niet of onvoldoende? Hebben (vooral kwetsbare) ouderen niet veel meer nodig dan alleen praktische hulp? Men kijkt slechts naar ouderen met gezondheidsproblemen. Maar hoe is het gesteld met de sociale problemen van ouderen? Zij krijgen in toenemende mate te maken met sociale verliezen en levensvragen die samenhangen met hun levensfase. Het gemis aan betekenisvolle contacten in combinatie met sociale verliezen en een toenemende zorgbehoefte leidt bij veel ouderen tot gevoelens van onmacht, nutteloosheid en eenzaamheid. ….Die eenzaamheid ontstaat ook als mensen het gevoel hebben dat ze “er niet meer toe doen” of “overbodig” zijn, omdat ze geen duidelijke maatschappelijke rol meer vervullen of niet meer voor vol worden aangezien. Wordt die sociale kwetsbaarheid bij dit kabinetsbeleid niet te veel uit het oog verloren? De demissionaire minister focust op een ambtelijke notitie, maar is ook voldoende geluisterd naar mensen die werkzaam zijn in de zorg?

Respect voor de menselijke persoon raakt het principe van algemeen welzijn. Let wel: Op een dag bereiken ook wij het stadium van toenemende kwetsbaarheid. In wat voor samenleving willen wij dan leven?

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

 De menselijke ecologie is niet te scheiden van het begrip algemeen welzijn, een beginsel dat een centrale en eenmakende rol speelt in de sociale ethiek. Het is “het geheel van omstandigheden van het sociale leven die mogelijk maken dat zowel groepen als enkelingen op de meest volwaardige en gemakkelijke manier hun voltooiing bereiken. (LS nr. 156). …. De samenleving als geheel en de staat in het bijzonder hebben de plicht om het algemeen welzijn te bevorderen en te verdedigen (LS nr.157).

Voorbede

 Bidden wij voor bewindslieden dat zij bij langdurige ouderenzorg meer oog en oor hebben voor de sociale kwetsbaarheid van ouderen. Wij bidden ook voor een meer humane gemeenschap die openstaat voor de noden van kwetsbare mensen en voor een

samenleving waarin we beseffen dat we als mensen allemaal dezelfde kwetsbaarheid delen.
Laat ons bidden.