Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 26 en 27 augustus 2023

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit  Jongleren met waterwinning in de duinen

Een dreigend drinkwatertekort zorgt voor getouwtrek rondom het grondwater in de Zuid-Hollandse duinen. Het Waterleidingbedrijf Dunea wil de waterwinplekken uitbreiden, maar natuurorganisaties zien de schadelijke kanten van de waterwinning in het duingebied voor de natuur en zij vrezen dat de kwetsbare natuur aan het kortste eind zal trekken. Volgens het waterleidingbedrijf moet het vóór 2025 van 85 naar 90 miljoen kubieke meter per jaar om aan de verwachte watervraag te kunnen voldoen. En dat is een doorn in het oog voor enkele natuurorganisaties. Zij proberen in overleg het ontwerp van meerdere waterwinningen te veranderen en uitbreidingen waar mogelijk te beperken ter voorkoming van natuurschade.

De natuurorganisaties pleiten voor meer diepte-infiltratie en minder oppervlakte-infiltratie. Het waterleidingbedrijf kent de kritiek en legt het uit als een verschil in inzicht, emotie en beleving en daar is begrip voor. Het duingebied is kwetsbaar en daarom is zorgvuldigheid geboden in de belangenafweging tussen het grote belang van de drinkwatervoorziening op korte termijn voor een groot gebied enerzijds en kwetsbaarheid van de natuur anderzijds.

Snel veranderende watervraag, bevolkingsgroei, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, renovatie, natuurcompensatie. Waterwinning in de duinen is een constante jongleer act en het lijkt alsof niet alle ballen tegelijkertijd hoog kunnen worden gehouden. Een lastig parket voor zowel het waterleidingbedrijf als de natuurorganisaties.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí

Bij iedere discussie betreffende een ondernemersinitiatief zou men een reeks vragen moeten stellen om te kunnen onderscheiden of het tot een werkelijke integrale ontwikkeling leidt: met wat voor doel? waarom? waar? hoe? op wie is het gericht? wat zijn de risico’s? tot welke prijs? wie betaalt de kosten en hoe zal hij dat doen?

Bij dit onderzoek zijn er kwesties die voorrang moeten hebben. Bijvoorbeeld, wij weten dat water een schaarse en onontbeerlijke hulpbron is. Bovendien is het over water beschikken een fundamenteel recht dat de voorwaarde vormt door het uitoefenen van andere mensenrechten. Dit staat buiten kijf en overstijgt iedere analyse van ieder milieueffect op een streek. (LS nr.185)

Voorbede

God van leven, wij bidden voor allen die zich inzetten voor het oplossen van het dreigend drinkwatertekort in het Nederlandse duingebied.  Dat zij, geholpen door Gods Geest,  in goede harmonie met natuurorganisaties komen tot een vruchtbare samenwerking.