De Encycliek “Laudato Si” van Paus Franciscus herinnert de Kerk en “alle mannen en vrouwen
van goede wil” met kracht aan een van de belangrijkste problemen van onze tijd:
de klimaatverandering en de daarmee samenhangende voorzienbare noodlottige gevolgen.
Zes maanden voor de klimaattop van de VN in Parijs wil de Paus regeringen uitdagen om
eindelijk tot een overeenkomst te komen over bindende doelstellingen op wereldschaal om
klimaatverandering te beperken…

Zijn bekommernis geldt niet alleen het klimaat, maar ook de gerechtigheid: gerechtigheid jegens
de armen die het kwetsbaarst zijn, gerechtigheid jegens de komende generaties en ook
gerechtigheid tegenover alle schepselen Gods. De Paus levert kritiek op ons huidige “technoeconomische paradigma” , dat de natuur behandelt als een oneindige en goedkope bron van
grondstoffen.
Op de van hem bekende radicale wijze zegt hij dat dit leidt tot de buitensporige en verkwistende
levensstijl van de ‘happy few’ en tegelijkertijd geen oog heeft voor de elementaire levensnoden van
de armen. Het voorbeeld van Franciscus volgend, stelt hij ons een andere kijk op de schepping
voor en een spiritualiteit van eenvoud die zijn vreugde vindt in de kleine dingen des levens.
Het AEFJN (African Europaen Faith and Justice Network) en haar Duitse Antenne de NAD
hebben een aantal meditaties opgesteld rondom Laudato Si’. De KNR en CMBR willen u graag
deze serie overwegingen aanbieden over een aantal thema’s die steeds terugkeren in de Encycliek.
We zullen ze u met enige regelmaat toesturen. Daarnaast zijn ze ook de terug te vinden op de
website van de KNR
Dit zijn die aan LS 16 ontleende thema’s :
de nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet
de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar in verband staat
kritiek op nieuwe paradigma’s en vormen van macht die voortvloeien
uit de technologie
de oproep andere manieren van denken te zoeken om de economie
en de vooruitgang te verstaan
de geheel eigen waarde van ieder schepsel
de betekenis van ecologie op menselijk vlak
de noodzaak van oprechte en eerlijke debatten
de grote verantwoordelijkheid van de internationale en lokale politiek
de wegwerpcultuur en het voorstel voor een nieuwe levensstijl
De inzichten van de Paus zijn afkomstig uit het onderzoek en de gedachten van tal van
wetenschappers, filosofen, theologen en sociale bewegingen. Hij grijpt terug op de lessen
van zijn voorgangers Benedictus XVI en Johannes Paulus II ; op de visie van de gewezen
Patriarch Bartholomeus en in het bijzonder op het voorbeeld van het leven van zijn
naamgenoot, Franciscus van Assisi (LS 10)
“(Franciscus) was een mysticus en een pelgrim die
eenvoudig leefde in een wonderbaarlijke harmonie met
God, de ander, de natuur en zichzelf. In hem kan men
zien hoezeer zorg voor de natuur, gerechtigheid jegens
de armen, inzet voor de samenleving en innerlijke
vrede ondeelbaar zijn”.