Liturgie oecumenische gebedsdienst voor het klimaat

In het kader van het Klimaatalarm, 14 maart 2021 , 15:00 uur
Te volgen via https://youtu.be/rZCQIHGCPC8
Thema: De aarde is ons heilig

Klokkenluiden

Lied – Psalm 19 Sons of Korah – https://youtu.be/9elcbyTG53s

Welkom door Embert Messelink

Openingsgebed door Matty van Leijenhorst

God, Schepper, Verlosser en Behoeder van al wat bestaat,
U heeft ons naar Uw beeld geschapen en ons een plaats gegeven
te midden van alle andere schepselen.
Wij vragen u
dat we ons steeds verder openen
voor de rijkdom van uw schepping
en haar naar vermogen tot haar recht laten komen
als uitdrukking van uw liefde.
Door Christus onze Heer.

Schriftlezing: Johannes 3: 17 en 20, 21 (NBV)

17. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

20. Wie kwaad doet, haat het licht: hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Overweging: door Embert Messelink

Klimaatgebed
Schepper God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Barmhartige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.
Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot.
Het klimaat verandert, uw dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.
God, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons.

Liefdevolle God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

Eeuwige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.

Geef ons hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken.

Amen

Getuigenis en gebed: zr. Melina Polo, missiezuster uit de Filippijnen

Stilte

Lied: Tranen voor de schepping

(muziek: Reisgenoten, Tekst: Johan de Jong, Uitvoering door Johan de Jong en Annelies van Rijn)

1. U bent schepper van de aarde,
Het water en de lucht.
Maar ze raken in verval;
Ja, de mens maakt zoveel stuk.
U huilt om heel Uw schepping,
en wij huilen met U mee;
Heer, ontferm U over ons.

Getuigenis en Gebed: Nanning Jan Honingh, Boer en Adviseur natuur- en landschapsbeheer

Stilte

Lied: Tranen voor de schepping
2. De bergen en rivieren,
De zeeën en ons land:
Verbonden met elkaar
en gedragen door Uw hand.
U roept ons om te zorgen
voor Uw schepping en elkaar;
Heer, ontferm U over ons.

Getuigenis en Gebed: Albert de Jong, Vogelaar en Projectleider Vogelonderzoek Nederland

Stilte

Lied: Tranen voor de schepping
3. De toekomst is verzekerd:
U maakt alles nieuw!
De hemel en de aarde;
Zoals U dat heeft gewild.
U werkt door onze handen;
Wij bouwen met U mee.
Eens wordt alles weer als nieuw…
Ja, U maakt alle dingen nieuw…

Getuigenis & Gebed: getuigenis van Kirsten Alblas, Christian Climate Action
gebed door Annemarthe Westerbeek.

Instrumentaal intermezzo: door Johan de Jong

Wij geloven in verbondenheid
a) voorganger, b) allen
a: Wij geloven dat de Schepping een gave is van God,
een uitdrukking van de goedheid van de Schepper.
b: Wij mensen maken deel uit van deze schepping,
en als mensen hebben wij ook deel aan Gods scheppende kracht.
a: Wij geloven dat de natuurlijke hulpbronnen van land,
water en lucht kostbare geschenken zijn van onze Schepper,
waarmee wij met liefde en met zorg moeten omgaan.
b: Wij geloven dat wij de verantwoordelijkheid hebben
om ons te informeren over wat belangrijk is voor onze aarde
en om deze informatie te delen met anderen.
a: Wij geloven dat wij niet zijn geroepen om in een isolement
maar om in gemeenschappen te werken,
verbonden met vrouwen en mannen, lokaal en wereldwijd.
b: Wij geloven dat wij kunnen vertrouwen op elkaars kracht en ondersteuning,
om zo de grenzen te overschrijden die ons verdelen.

a: Wij geloven dat wij kunnen bloeien als bloemen,
als wij in Gods liefde zijn geplant.
b: Wij geloven dat wij als christenen zijn geroepen vredestichters
te zijn in de ware vrede die God ons belooft.
En dat dit ook betekent
dat wij soms de rust moeten verstoren
zoals Jezus soms deed, in gehoorzaamheid aan Gods wil.
a: Wij geloven dat elke cultuur een gave van God is;
en dat wij zijn geroepen onze culturele waarden te gebruiken
om een samenleving van gerechtigheid en vrede op te bouwen.
b: Wij geven uitdrukking aan dit geloof,
in de herinnering aan de liefde van God, de genade van Christus
en de gemeenschap van de Heilige Geest.
Allen: Amen
(Gebaseerd op een geloofsbelijdenis van vrouwen in Tonga,
uit: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden met de armen’, 2003, Jan Brock)

Stil gebed

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Zegenbede en slotwoorden
Wees krachtig als de aarde.
Wees liefdevol als Christus.
Leef met elkaar in vreugde
tot zegen voor God, de aarde
en de mensen, nu en altijd.
(Zegenbede Iona-community)

Lied: Renew Our World

Deze gebedsdienst is georganiseerd door partners van GroenGelovig:
Werkgroep Laudato Si’, Micha Nederland, GroeneKerken, A Rocha