Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Bestellen

Welkom op onze bestel-pagina. Wij bieden postermateriaal en flyers tegen een geringe prijs, die u kunt bestellen per e-mail. Voor overige publicaties, waaronder de encycliek Laudato Si' zelf, verwijzen wij u door naar anderen. U vindt u een overzicht met links waar u dit materiaal kan bestellen onderaan deze pagina.

Acties

Op deze pagina vindt u informatie over campagnes voor zowel milieu- en natuurbehoud als voor sociale rechtvaardigheid, met een speciale focus op acties met een kerkelijke achtergrond. Wij proberen deze pagina zoveel mogelijk up-to-date te houden. Mocht u zelf een actie aan willen melden voor onze 'actiepagina', dan kan dit door een email aan ons te sturen. Tevens raden wij u aan te kijken in de agenda of op de homepage, vanwege mogelijk overlappende inhoud.

In de praktijk

Kerken worden zich steeds beter bewust van hun verantwoordelijkheid voor sociale en ecologische duurzaamheid. Op deze pagina vindt u voorbeelden van activiteiten die kerken organiseren om een omslag te maken naar een grotere ecologische en sociale duurzaamheid.

Materialen uit eigen hand

Op het secretariaat zijn diverse materialen te bestellen om te gebruiken voor bijeenkomsten en gespreksgroepen:

 • Special Laudato Si'  Een speciale uitgave van het tijdschrift Missionaire Agenda geheel gewijd aan de encycliek. Met daarin voorbeelden van hoe gemeenschappen of organisaties de opdracht uit Laudato Si' in praktijk brengen, achtergrond verhalen, liturgische suggesties en een handreiking met gespreksvragen.
  Kosten: € 1,-- + verzendkosten
 • Gebedsposter: A3 formaatposter met daarop een deel van het gebed uit Laudato Si'
  kosten: € 0,50 + verzendkosten
 • Laudato Si' Manifest: A5 formaat kaarten met daarop de tekst van het manifest afgedrukt.
  Gratis
 • Geloofwaardig beleggen: In 2018 brachten KNR en PKN een praktische handreiking uit voor kerkelijke instellingen die de beleggingen in lijn willen brengen met hun geloofsovertuiging. U kunt deze ook zelf downloaden (zie hieronder). 

Alle materialen zijn te bestellen via ons emailadres.

PDF BestandGeloofwaardig beleggen.pdf

Stop met wegwerpplastic in kerken

Foto bij Stop met wegwerpplastic in kerken

Kerken gebruiken nog veel te vaak wegwerpplastic: koffie of thee in wegwerpbekers, plastic borden bij maaltijden, water in plastic flesjes, noem maar op. Hoog tijd om daarmee te stoppen. In september 2018 wees paus Franciscus tijdens een ontmoeting met zakenmensen op de eilanden van plastic in de oceanen en riep hij op om ons plasticgebruik drastich te verminderen. De afgelopen jaren riepen verschillende kerkgenootschappen, waaronder de Anglicaanse kerk, al op om tijdens de Vastentijd wegwerpplastic in de ban te doen. Het Vaticaan heeft in 2019 kenbaar gemaakt vanaf 2020 geheel te stoppen met de verkoop van artikelen in wegwerpplastic op zijn territorium. Op deze Amerikaanse kerkelijke site staan tips hoe kerken plastic in de ban kunnen doen. 

Maak Nederland fossielvrij

​​Allerlei instellingen, waaronder gemeenten, universiteiten, pensioenfondsen en ook kerken, stoppen hun financiële reserves in beleggingen. Met dit geld wordt bewust of onbewust projecten gefinancierd die zwaar leunen op fossiele brandstoffen. Denk aan aandelen in oliebedrijven, obligaties in energiemaatschappijen en investeringen in steenkoolprojecten. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om miljarden. Divesteren, het verkopen van moreel onverantwoorde investeringen in steenkool en aardgas, is een manier om te werken aan een beter klimaat. 

Met de 'eerlijke bankwijzer' kunnen mensen makkelijk kiezen voor een ethisch verantwoord spaarpotje. Elke divestering is een signaal aan de vervuilers: wij investeren niet langer in klimaatverandering. In Nederland zijn de kerken nog niet erg actief op dit terrein. Het Engelse Christian Aid echter roept al langer kerken in het Verenigd Koninkrijk op om te divesteren. De Anglicaanse Kerk nam in het voorjaar van 2014 het besluit niet langer geld te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen. Zie: www.christianaid.org.uk . In 2017 namen de Belgische bisschoppen deze stap. Aan de vooravond van de klimaattop COP24 van 2018 in Katowice maakte de KNR bekend dat de organisatie gaat divesteren. 

Op http://gofossilfree.org kan men petities ondertekenen om gemeenten op te roepen te divesteren. 

Actie

Klimaatveranderingen en milieucrisis maken onomstotelijk duidelijk dat actie is geboden. Duurzaamheid is bij uitstek een thema waarop mensen van allerlei verschillende religies en levensbeschouwingen samen kunnen werken. Het gaat immers om de toekomst van de aarde.

 • Onder het tabblad 'acties' vindt u informatie over campagnes rond verschillende thema's.
 • Onder 'Laudato Si' in de praktijk' vindt u voorbeelden van hoe kerken de boodschap van de paus in de praktijk brengen.
 • Verder kunt u in deze sectie ook een overzicht vinden van werkmateriaal voor kerken.
Foto bij Actie

Activiteiten rondom de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’

Kerken en gemeenschappen laten zich overal ter wereld door Laudato Si' inspireren om activiteiten op te zetten. Hieronder staan enkele voorbeelden:

GCCM: De Global Catholic Climate Movement bracht in 2016 een gids uit voor kerkelijke gemeenschappen met tips en suggesties om de boodschap van Laudato Si' te verankeren in het gehele kerkelijke leven. Laudato Si' kringen kunnen binnen een parochie blijvende aandacht vragen voor ecologische en sociale gerechtigheid.

Themamaand duurzaamheid: De parochie Sint Jan de Doper in Boskoop is Groene Kerk en heeft vorig jaar oktober een themamaand duurzaamheid georganiseerd. Iedere parochiaan ontving een 'groen boekje' met tips om als christen anders met de schepping om te gaan. Ook werden er duurzaamheidscursussen en lezingen over dit thema gehouden. 

Parochiële 'Duurzaamheidsbeweging': De Sint Christoffelparochie in Rotterdam en omstreken heeft sinds 2017 een ‘Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel’. Er werd bewust niet gekozen voor een werkgroep, omdat een beweging een veel losser en dynamischer gebeuren is. Iedereen kan er bij aansluiten op het moment dat hij dat passend vindt. Wel is er een kleine groep van contactpersonen uit de verschillende  parochiekernen, die functioneert als motor voor activiteiten. De Duurzaamheidsbeweging startte met een ‘duurzaamheidsmarkt’ in elke kerk waarbij allerlei duurzame organisaties werden uitgenodigd. De Duurzaamheidsbeweging brengt nu drie keer per jaar een nieuwsbrief uit  met informatie over de voortgang van duurzaamheid binnen de parochie, suggesties om duurzaamheid in de praktijk te brengen en aankondigingen van activiteiten. 

ABC van kerkelijke duurzaamheid: De Franciscusparochie in München (Duitsland) heeft een zeer uitgebreide beschrijving gemaakt van alle acties die ze ondernemen in het kader van duurzaamheid. En dat zijn er heel wat. Hun 'ABC' telt elf pagina's. De parochie laat weten hun ervaringen en tips graag met anderen te delen.

Duurzaam Vasten: in Duitsland hebben gelovigen allerlei creatieve manieren bedacht om te vasten voor duurzaamheid. Op de Duitse site domradio.de worden allerlei suggesties gegeven om specifiek voor het milieu te vasten: van het organiseren van feesten waarop mensen spullen delen tot CO2-vasten.Voor sommigen misschien een van de moeilijkste vormen van vasten: de auto 40 dagen laten staan. Zie: Autofasten.de.

Duurzaam voedsel: Dot Hathway, geassocieerd lid van de Zusters van St. Joseph Carondelet (V.S.), roept in haar artikel Food, Tradition, Nutrition and Prayer: Looking at Food Today allen, vooral vrouwen, op om het heft in eigen keuken in hand te nemen en over te stappen op gezond, eerlijk geproduceerd voedsel.

Verslagen werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst 30 november 2018

Werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Dit zijn de verslagen van de werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst, gehouden op 30 november 2018 in het Dominicanenklooster in Zwolle. Ze kunnen u helpen werk te maken van duurzaamheid in uw parochie.

De verslagen van de vier workshops:

 1. “Beleidsplan ondersteboven”, over duurzaamheid en rechtvaardigheid in beleid
 2. “Scan je kerkgebouw”, over gebruik van energie
 3. “Ecologische voetafdruk”, over gemeenschapsopbouw
 4. “Staan op Heilige Grond”, over parochiegrond en dienstbaarheid

Twee artikelen met interessante informatie:

 1. De Ontmoetingskerk in Dukenburg (Nijmegen) over hun ontmoetingstuin.
 2. Over de Duurzaamheidsscan

Daarnaast treft u informatie aan over een innovatief systeem voor het verwarmen van hoge ruimtes tegen lagere kosten (minder verbruik): Humitemp.

Deze conferentie werd georganiseerd door het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk in de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Neem contact met ons op voor uw vragen!

PDF BestandBeleidsplan Ondersteboven.pdf

PDF Bestand2. Scan je kerkgebouw.pdf

PDF BestandEcologische voetafdruk.pdf

PDF BestandStaan op heilige grond.pdf

PDF BestandOntmoetingstuin Dukenburg.pdf

PDF BestandOver de duurzaamheidscan.pdf

PDF BestandHumitemp.pdf

Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

Op 20 mei 2017 hielden de Raad van Kerken en twee PKN-kerken uit Amersfoort een conferentie over de vraag: hoe maken we onze kerk duurzaam? 

Op de site van de Raad van Kerken Amersfoort zijn een aantal documenten te vinden die tijdens de conferentie zijn gepresenteerd: lezingen, liturgisch materiaal, informatie over de Groene Kerkenactie. Zie: http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/nieuws/terugblik-conferentie-hoe-maken-we-onze-kerk-groen/ 

Foto bij Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

Actie

Welkom in het ACTIE-portaal.

Wij bieden graag een podium voor acties en events die volgens ons de moeite waard zijn.

Op 23 april 2016 hebben wij (de CMBR-afdeling van de KNR en vele vrijwilligers) de landelijke inspiratiedag in Bennekom gehouden. Hierover kunt u het een en ander nalezen op de site van de KNR.

De categorie 'ACTIE' is verdeeld in drie subrubrieken, namelijk: Acties, Laudato Si' in de praktijk en Materiaal bestellen.

 • In de eerste rubriek vindt u informatie over acties die oproepen in het verweer te komen tegen de voor de natuur en de armen schadelijke plannen van de politieke en economische machtscentra.
 • Om 'ecologische bekering' om te zetten in praktische handelingen kijkt u in de categorie: Laudato Si' in de praktijk.
 • De laatste categorie: materiaal bestellen, wijst op inhoudelijk materiaal over Laudato Si' of promotiemateriaal. Dit promotiemateriaal kan worden besteld bij de KNR.

Description

Oproep aan paus voor bedreigde milieuactivisten

Elke week worden gemiddeld drie milieubeschermers ter wereld vermoord. Een veel grotere groep krijgt te maken met bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld. Inheemse groepen lopen het meeste risico, aangezien zij vaak op afgelegen plekken leven waar rechtsbescherming ontbreekt. Op 5 oktober 2016 heeft een coalitie van 76 milieu- en mensenrechtenorganisaties uit 19 landen paus Franciscus gevraagd milieubeschermers wereldwijd in bescherming te nemen. In een brief die door de toenmalige Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan, prins Jaime Bourbon de Parma, met een persoonlijke aanbeveling werd verstuurd, vroegen de ondertekenaars aan de paus om als beschermheer op te treden van natuurbeschermers die hun leven riskeren door te strijden voor het behoud van het milieu, ons gezamenlijk huis.  Het geweld zal volgens de ondertekenaars toenemen als deze niet vanuit de hoogste kringen van de internationale politiek wordt veroordeeld. Klimaatverandering en bevolkingsgroei zullen de druk op beschikbare landbouwgronden en natuurlijke rijkdommen doen toenemen. Tenzij nu wordt ingegrepen zal het aantal doden dramatisch toenemen. Het initiatief voor de brief is genomen door de Nederlandse afdeling van de International Union of Conservation of Nature. PDF BestandBrief aan paus Franciscus.pdf

Interfaith Statement on Climate Change 2016

Een interreligieus netwerk van 30 organisaties uit de gehele wereld heeft in oktober een sterke verklaring doen uitgaan, waarin wordt opgeroepen moedige stappen te zetten tijdens de 22e Conference of the Parties (COP22). Het is een hoopvol teken dat vertegenwoordigers uit alle wereldreligies deze verklaring hebben ondertekend. Zorg voor de schepping en zorg voor de meest kwetsbaren staan centraal binnen alle geloofsovertuigingen. Het is ook hoopvol dat de verklaring positie durft in te nemen: tegen vrijhandelsakkoorden die duurzame wetgeving kunnen dwarsbomen, voor de rechten van inheemse volken en van vrouwen, voor een snelle overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Ook individuen kunnen de verklaring ondertekenen op www.interfaithstatement2016.org

Duurzame consument?

Als consument hebben we een zekere macht door middel van de keuzes die we maken. Daarmee kan je signalen afgeven aan politieke beleidsmaker en het bedrijfsleven dat wij mens en milieu niet willen uitbuiten. Het project  God in de supermarkt! helpt ons wegwijs worden in alle keuzes die we steeds moeten maken tussen goedkoop, lekker, gezond en duurzaam. Een andere insteek is kritisch te kijken naar je energieleverancier. In een rapport (uit 2015) hebben diverse milieu- en consumentenorganisaties alle energieleveranciers kritisch bekeken op duurzaamheid. 

Naast deze twee thema's zijn er nog veel meer middelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, maar ook aan het zelf opwekken van groene stroom met een buurtcollectief. Een mooi overzicht is te vinden op de website van MilieuCentraal.

Groene kerk

De Groene Kerken actie helpt geloofsgemeenschappen om stappen te zetten in richting van grotere duurzaamheid. Duurzaamheid heeft betrekking op alle aspecten van het kerkelijk leven: gebouwenbeheer, kerktuin, katechese, liturgie, etc. 

In Duitsland is een soortgelijke organisatie met het beeldmerk van een 'Groene Haan'.  

A Rocha International heeft ook een groeiende Nederlandse afdeling. Deze natuurbeschermingsorganisatie biedt een koppeling tussen activisme, vrijwilligerswerk en geloof. De organisatie heeft veel expertise op het vlak van de inrichting van kerk- en kloostertuinen. 

Description

Elders te bestellen materialen

 • De tekst van Laudato Si' is in PDF-vorm verkrijgbaar op de website van het Vaticaan in de talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Arabisch, Russisch, Pools, Portugees en Italiaans en natuurlijk in het Latijn
 • In gedrukte vorm bestaan er twee officiële vertalingen van de encycliek voor de Lage Landen: een Vlaamse en een Nederlandse. De Vlaamse vertaling is voor  €11,- te bestellen bij uitgeverij LICAP. De Nederlandse vertaling is voor €15,- te bestellen bij het Bisdom Breda. Zie hiervoor het volgende formulier. Tevens is er een digitale werkvertaling beschikbaar op internet, aan het raadplegen hiervan zijn geen kosten verbonden.
 • In de (geloofs)wetenschappelijke pers zijn een aantal themanummers verschenen over Laudato Si':
  Hieronder eerst de Nederlandse tijdschriften:
 • Communio, nr. 3-4 Vol. 41. Inhoud: het Evangelie van de Schepping: bevat 12 Nederlandstalige artikelen
 • Tijdschrift voor Theologie, nr.3 (herfst) 2016. Vol. 56 Inhoud: bevat 4 Nederlandstalige artikelen over Laudato Si'
 • Speling, nr. 1 2016 Inhoud: Gaan we voor duurzaamheid?: bevat 15 Nederlandstalige artikelen over kerk en duurzaamheid
 • Het centrum voor de Sociale Leer van de Katholieke Kerk (CSLK) heeft in juni 2016 een speciale bundel gepubliceerd over Laudato Si', met daarin een verzameling van bijdragen van bekende Nederlandse theologen

Hiernaast zijn er ook enkele Engelstalige wetenschappelijke themanummers uitgebracht, waarvan wij de volgende twee kunnen aanraden:

 • The Quarterly Review of Biology, nr. 3 september 2016, Vol. 91. Inhoud: Vier uitgebreide artikelen van wetenschappers over de encycliek. Deze zijn GRATIS beschikbaar.
 • Theological Studies, nr. 2 2016, Vol. 77. Inhoud: Acht fundamentele artikelen over Laudato Si', waaronder een zeer goede verdieping door Reinhard Cardinal Marx

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord