Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

1 september - Wereldgebedsdag voor de schepping

​Vorig jaar, vlak na het uitbrengen van Laudato Si', riep paus Franciscus 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping. Voor parochies en religieuze gemeenschappen is het nu tijd om voorbereidingen te treffen om deze gebedsdag te vieren. Onder het tabblad 'Vieren / Liturgische bouwstenen' vindt u een voorbeeldliturgie die speciaal voor de landelijke werkgroep Laudato Si' is samengesteld. Daaronder is ook een link te vinden naar de Belgische site Ecokerk.be die ook een brochure heeft gemaakt met liturgische teksten en bezinnende teksten voor de Wereldgebedsdag. Verder is er een Nederlandse vertaling te vinden van een liturgie rondom Laudato Si', samengesteld door de Duitse ontwikkelingsorganisatie Misereor. Engelstalig materiaal is te vinden op de site van de Global Catholic Climate Movement

GroenGelovig congres

Op vrijdag 3 juni jl. vond in de Jacobikerk in Utrecht een congres plaats over geloof en duurzaamheid op initiatief van de ChristenUnie. Het dagprogramma werd voorgezeten door weerman en klimatoloog Reinier van den Berg; andere belangrijke gasten op de dag waren Carla Dik-Faber (politica), Joris Vercammen (aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland) en dichter Rikkert Zuiderveld.

De CU had een vlot programma georganiseerd met muziek, voordrachten, toespraken en een live-interview met twee duurzame ondernemers, waaronder Martine Postma, oprichtster van de van oorsprong Nederlandse formule ‘repair-café’. De catering was duurzaam aanbesteed en de bediening geschiedde deels door mensen met een verstandelijke beperking. Een goed statement dus dat duurzaamheid niet alleen ecologisch, maar ook maatschappelijk is. Dit kwam mede naar voren in een toespraak van Robert-Paul Fennema, officier van het Leger des Heils, die eerder strijdkrachtig en socialistisch getint was dan confessioneel. 

In de middag vonden vier workshops plaatsgevonden rondom vier werkvelden: de lokale overheid, kerkelijke organisaties, zelfstandig ondernemers en jongeren. 

Positief opvallend was de gelaagdheid van het publiek. Vrijwel alle leeftijdscategorieën waren aanwezig. En natuurlijk speelde, tot slot, ook hier de Encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus weer een substantiële rol en werd deze meermaals geciteerd.

De toespraak van Joris Vercammen kunt u hier lezen. 

Foto bij GroenGelovig congres

Laudato Si’ actieweek: 12-19 juni 2016

Precies een jaar na publicatie van Laudato Si' roept de Global Catholic Climate Movement - een van de meest actieve katholieke milieugroepen ter wereld - parochies en katholieke gemeenschappen wereldwijd op om in de week van 12 - 19 juni een evenement te organiseren rond de encycliek: een studiebijeenkomst, gebedsviering, milieuactie. Doel van GCCM is om minimaal 1000 deelnemers te vinden wereldwijd, die aan de slag willen gaan met de boodschap van paus Franciscus. Op de site van GCCM is materiaal beschikbaar om mee aan de slag te gaan. In dezelfde week zal een Laudato Si’ Online Conference plaatsvinden met prominente sprekers als bisschop Sanchez Sorondo van de Pauselijke Academie van de Wetenschappen en de econoom Jeffrey Sachs van het Earth Institute van Columbia University (New York).

Foto bij Laudato Si’ actieweek: 12-19 juni 2016

Manifest Laudato Si’ gepresenteerd tijdens landelijke inspiratiedag

Laudato Si’ weet ook in Nederland mensen te mobiliseren. In Bennekom kwamen afgelopen zaterdag 250 mensen bijeen tijdens een landelijke inspiratiedag. Geheel in de geest van de encycliek namen katholieken, protestanten van verschillende denominaties, quakers, agnosten, boeddhisten en moslims deel.

Openingsviering

De dag begon met een oecumenische viering met medewerking van mgr. de Korte en ds. Anne Verbaan. In zijn overweging sprak  de bisschop over de 'Franciscusinjectie' die meteen na de keuze van paus Franciscus in het Vaticaan voelbaar was. Iedereen sprak er over 'verbinden'. Verbinden is ook wat ons gevraagd wordt in de boodschap van Laudato Si'. We moeten onze krachten bundelen in onze inzet voor een integrale ecologie waarbij we recht doen aan de 1 miljard mensen die tot de allerarmsten behoren en aan Moeder Aarde, ons gemeenschappelijk huis. Als christenen hebben we nog een extra motivatie, sprak mgr. De Korte, want wie de schepping schendt, schendt ook de Schepper. Ieder levend wezen is immers een schepsel van God. Wij zijn geen eigenaar van de aarde, maar zijn aangesteld als hoveniers om de aarde te bewerken en te behoeden. Laudato Si' biedt daarbij een moreel kompas.

Toespraak Herman Wijffels

In zijn toespraak noemde Herman Wijffels Laudato Si’ “het meest diepgaande en samenhangende document over de situatie in de wereld dat nu voorhanden is”. Wij leven ecologisch gezien in een crash-situatie, aldus Wijffels. Doorgaan met de huidige wijze van produceren en consumeren is onhoudbaar. Als we zo doorgaan tasten we de basis van het leven aan en zullen we uiteindelijk ook onszelf vernietigen. Hij is groot voorstander van de ‘integrale ecologie’ die paus Franciscus bepleit, waarin zorg voor de aarde en zorg voor het lot van armen een eenheid vormen. We moeten af van het atomistische denken waarin we alle levende wezens als aparte eenheden zien die elkaar beconcurreren en bestrijden. In werkelijkheid is alles met elkaar verbonden en zijn we afhankelijk van elkaar. Wijffels deed een beroep op de aanwezigen als gelovig mens, als burger, als ondernemer of werknemer en als consument, om in elk van deze rollen bij alles wat we doen na te denken over de impact die ons handelen heeft voor anderen en voor de aarde. Elke aankoop die we doen is ook een morele keuze: is dit product, zodanig geproduceerd dat het niet heeft geleid tot uitbuiting van andere mensen of van de aarde? Als ondernemers moeten we niet streven naar winst maken ten koste van anderen en van de aarde, maar werken ten dienste van de aarde en haar bewoners. Het is onze opdracht als mens om onze talenten te ontwikkelen, om daarmee een goede bijdrage te leveren aan de samenleving en de aarde.

Praktische voorbeelden

Na deze oproep was het de beurt aan een aantal mensen om in een zogenaamde 'zeepkistpitch' van 3 minuten te vertellen op welke manier zij, lokaal of landelijk, al werken aan deze integrale ecologie. Ook tijdens de ideeënmarkt die tijdens de lunchpauze werd gehouden konden de deelnemers inspiratie opdoen. In de middag waren er diverse workshops van uiteenlopende organisaties: hoe kunnen kerken en parochies actief werken met de boodschap van de paus en een 'groene kerk' worden? Hoe kunnen we duurzaam beleggen? Hoe wordt in andere delen van de wereld gewerkt aan de boodschap van Franciscus? Hoe kijken boeddhisme en islam aan tegen duurzaamheid?

Afsluiting

Terugblikkend op het programma noemde bisschop Gerard de Korte Laudato Si’ een moreel kompas. Hij wees op tegenkrachten die er momenteel ook volop zijn, op inertie, populisme en angst. Het komt er volgens hem op aan vol te houden vanuit een innerlijke motivatie, ook als het lastig is. Gedurende de dag konden de deelnemers hun ideeën en boodschappen achterlaten op de bomen voor de aarde die in de kerkruimte waren opgesteld. Tijdens de slotviering werden er enkele voorgelezen door dagvoorzitter Martine Vonk.

Manifest

Bezoekers van de Inspiratiedag hebben in groten getale het Laudato Si’ manifest onderschreven. Met dit manifest verklaren zij zich actief in te zullen zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het manifest roept op tot “een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij”. Want er moet “wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats vinden van economische en politieke systemen. Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’ is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.” 

U kunt ook nu nog het manifest onderschrijven door een e-mail te sturen aan LS@knr.nl met de tekst: "Ook ik wil de opdracht die in het Laudato Si' manifest verwoord staat aan mijzelf stellen en kenbaar maken aan de kerkelijke en politieke leiders van Nederland."

Onderteken de petitie
PDF BestandSamenvatting inleiding Herman Wijffels.pdf

PDF BestandManifest Laudato Si.pdf

Pagina 21 van 22. Eerste pagina 19202122

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord